Mình vẫn chưa hiểu lắm,
đây là mình làm cho chính gian hàng của mình hay là làm cho người khác vậy mod?