đẩy mạnh xả hàng tồn kho call 09026..680..10
giường tầng 8 tất 2trieu giảm chỉ còn 1tr600 lên side kích thước tăng 100k
tủ sắt sơn thường kích thước tùy loại
call 0902...6680..10