+ Quản lý đầy đủ và chính xác hàng tồn kho theo số lượng viên và số lượng m2
+ Xử lý vấn đề chênh lệch của hàng tồn kho
+ Phân tích bán hàng và lợi nhuận quá trình bán hàng
+ Tập hợp chi phí và tính lỗ lãi từng mặt hàng
+ Tập hợp chi phí và tính lỗ lãi cho từng công trình thi công
+ Báo cáo nhanh và chính xác về tình hình công nợ và tiền
+.......
Chi tiết xin liên hệ: A.Long: 0912476286 Email: Longmt2207@gmail.com