Xin hoặc thu mua đồ lót nữ cũ không còn dùng đến. Liên hệ: 01217682264 (sms)