Tôi đang cần mua thẻ bơi 4 mùa khách sạn La Thành, thẻ năm/ thẻ gia đình hoặc thẻ tháng.
Ai có xin liên hệ: 097 684 188 một. Xin cảm ơn.