em vẫn bán mì gạo, cả nhà có nhu cầu cứ ới em nhé, luôn và ngay ạ,