khô bò ngon bao ăn , chất lượng ngon trong từng từng thớ thịt