ăn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
Căn cứ theo Giấy chứng nhận số 27/2014/GCN ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Cục An toàn lao động cấp cho Công ty CP Giáo dục Việt Nam Đủ điều kiện hoạt động về An toàn vệ sinh lao động.
Chúng tôi xin thông báo mở lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động nhóm 2 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Chi tiết tại đây : Lớp học an toàn lao động l Chứng Chỉ An Toàn Lao Động l baycb.com.vn