Khô mực
Khô mực 1 nắng 440,000
Khô mực loại 1 600,000
Độ dài thân: 30-40 cm
Khô mực loai 2 590,000
Độ dài thân: 15-20 cm
Khô mực loại 3 440,000
Độ dài thân: 10 cm
Tôm Khô
Tôm bạc đất loại 1: 3cm 750,000
Tôm bạc đất loại 2 :2.5cm 550,000
tôm đất sông loại 2: 2cm 850,000
tôm đất sông loại 3: 1.5cm 750,000
tôm đất sông loại 1: 1cm 900,000
tôm đất đồng loại 3 1.5cm 600,000
tôm đất đồng loại 2 : 2cm 850,000
tôm đất đồng loại 1: 3cm 950,000
tôm đất đồng đặc biệt 3.5cm 1,100,000
LIÊN HỆ TUYẾT LANH: 0944056731