Chè xanh, sạch không chứa hóa chất và các phụ gia, cho búp chè nhỏ, hương thơm ngát,nước trong xanh