Cụ thể trong khóa học, học viên sẽ được đức minh Viện đào tạo kế toán, kế toán thuế, kế toán thực tế đào tạo cụ thể cách thực hành bằng các hóa đơn và chứng từ thực tế.
- Tìm hiểu và các đọc hiểu các tờ khai hải quan.
- Cách hạch toán các thông tin và nghiệp vụi phát sinh vào sổ.
- Cách học kế toán thuế thực hành: các loại hàng hóa thuế mà xuất nhập khẩu thường hay gặp.
- Phương pháp tính giá vốn của hàng xuất nhập khẩu, và các tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu.
- Cách lập các sổ theo dõi công nợ phải trả, thu, tổng hợp công nợ,tồn-nhập-xuất chi tiết.
- Phương pháp lập các bảng phân bổ TSCĐ và bảng trích khấu hao, các chi phí ngắn hạn và dài hạn..
- Lập các bảng các khoản trích theo lương, bản tính lương...
- Cách lên sổ cái chi tiết cho các loại khoản khác nhau...
- Các kiểm tra và đỗi chiếu các số lieeujvaf sổ sách kế toán để hoàn thiệt chúng trước khi báo cáo.
Và một điều nữa là để làm báo cáo tài chính, các giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách làm:
- Lập bảng cân đối kế toán.
- Lập bảng cân đối các tài khoản.
- Lập bản báo cáo kq kinh doanh.
- Hiểu và làm lưu chuyển tiền tệ.
- Phương pháp thuyết minh báo cáo tài chính.
- Các thủ thuật khắc phục và điều chỉnh các sai sót nếu có trong quá trình làm việc.
.... các bạn vào trang này của chúng tôi để xem thêm nhiều khóa học dayhocketoan
Ngoài đào tạo kế toán chúng tôi còn làm các dịch vụ về thiết kế web. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nh cầu: Web cho người khởi nghiệp - thiết kế web giới thiệu, web bán hàng