FPT Tuyển nhân vien lắp mạng internet, truyền hinh , hd box