Tuyển người giúp việc làm cho gia đình nước ngoài, không cần biết tiếng Anh.