Tuyển CTV làm việc tại nhà:
- Biên soạn nội dung hướng dẫn các phần mềm tin học.
- Hiểu biết về phần mềm và biết cách ghi màn hình.
- Lương theo sản phẩm
Video minh họa : https://www.youtube.com/watch?v=mAc22bsU6nM
Bạn nào có khả năng gửi mail cho mình theo địa chỉ : it.services2vn@gmail.com