Tuyển CTV dịch phim có kịch bản tiếng Hàn đã có kinh nghiệm dịch phim/show Hàn.
Liên hệ email: mayanguyen.247@gmail.com (ghi rõ kinh nghiệm)