Tuần làm 2 ngày: - Thứ 3, 4
- Thứ 4, 5 280k/2 ngày+ hoa hồng
- Thứ 5, 6
Ngày làm 8 tiếng từ 10h đến 18h
Hoặc từ 12h đến 20h
Không nghỉ trưa. 2 tuần lãnh lương 1 lần