Tiếng Nhật Sơ Cấp 2 – Trung tâm tiếng Nhật SOFL

一日 二日 三日
Ôn tập
Từ vựng và ngữ pháp bài 11 (30ph)
Bài tập 11 (30ph)
Kanji bài 11
Ôn tập bài cũ (30ph)
Đọc bài 11 (30ph)
Nghe bài 11 (30ph)
Từ vựng và ngữ pháp bài 12 (30ph)
Bài tập 12 (30ph)
Kanji bài 12, Test Kanji 2
四日 五日 六日
Ôn tập bài cũ (30ph)
Đọc bài 12 (30ph)
Nghe bài 12 (30ph)
Từ vựng và ngữ pháp bài 13 (30ph)
Bài tập 13 (30ph)
Kanji bài 13
Ôn tập bài cũ (30ph)
Đọc bài 13 (30ph)
Nghe bài 13 (30ph)
七日 八日 九日
Từ vựng và ngữ pháp bài 14 (30ph)
Bài tập 14 (30ph)
Kanji bài 14
Ôn tập bài cũ (30ph)
Đọc bài 14 (30ph)
Nghe bài 14 (30ph)
Từ vựng và ngữ pháp bài 15 (30ph)
Bài tập 15 (30ph)
Kanji bài 15
十日 十一日 十二日
Ôn tập bài cũ (30ph)
Đọc bài 15 (30ph)
Nghe bài 15 (30ph)
Từ vựng và ngữ pháp bài 16 (30ph)
Bài tập 16 (30ph)
Kanji bài 16
Ôn tập bài cũ (30ph)
Đọc bài 16 (30ph)
Nghe bài 16 (30ph)
十三日 十四日 十五日
Từ vựng và ngữ pháp bài 17 (30ph)
Bài tập 17 (30ph)
Kanji bài 17
Ôn tập bài cũ (30ph)
Đọc bài 17 (30ph)
Nghe bài 17 (30ph)
Từ vựng và ngữ pháp bài 18 (30ph)
Bài tập 18 (30ph)
Kanji bài 18
十六日 十七日 十八日
Ôn tập bài cũ (30ph)
Đọc bài 18 (30ph)
Nghe bài 18 (30ph)
Từ vựng và ngữ pháp bài 19 (30ph)
Bài tập 19 (30ph)
Kanji bài 19
Ôn tập bài cũ (30ph)
Đọc bài 19 (30ph)
Nghe bài 19 (30ph)
十九日 二十日
Từ vựng và ngữ pháp bài 20 (30ph)
Bài tập 20 (30ph)
Kanji bài 20
Ôn tập bài cũ (30ph)
Đọc bài 20 (30ph)
Nghe bài 20 (30ph)
Test Cuối Khóa
Giáo trình Minano Nihongo là bộ giáo trình uy tín và chất lượng nhất được các trường tiếng Nhật ở Việt Nam cũngnhư trên thế giới giảng dạy. Nội dung khoá học Tiếng Nhật sơ cấp 2 sẽ bám sát 20 bài học đầu tiên của giáo trình trên cùng với giáo trình bổ sung của của trung tâm với chi tiết bài giảng như sau:
Trung tâm tiếng Nhật SOFL – tiếng Nhật cho mọi người