hiện nay công ty đang mở rộng ngành nghề và hệ thống các nhà phân phối trong ngành nhôm hệ cao cấp. Nếu bạn nào có khả nang phát triển hệ thống bán hàng trong ngành nhôm hệ cao cấp thì liên hệ vơí mình để trao đổi thông tin chính sách phúc lơị và lương thưởng. Bên mình làm việc vơí toàn ngươì trẻ là rất thoải mái