Trung tâm Anh văn SEAMEO RETRAC xin thông báo đến học viên lịch khai giảng các khóa học Anh văn người lớn tháng 03-04/2017 như sau:
MON, WED, FRI
General English
GE2B C4 (Elementary) – Giờ học 19:30-21:00 – Dư kiến khai giảng: 20/03/2017
GE3B C4 (Pre- Intermediate) – Giờ học 19:30-21:00 – Dư kiến khai giảng: 03/04/2017
GE3B C3 (Pre- Intermediate) – Giờ học 17:30-19:00 – Dư kiến khai giảng: 10/04/2017
GE3B C4 (Pre- Intermediate) – Giờ học 19:30-21:00 – Dư kiến khai giảng: 27/03/2017
GE4A C3 (Intermediate) – Giờ học 17:30-19:00 – Dư kiến khai giảng: 03/04/2017
English for International Communication
EIC 3A C3 (Pre-Intermediate) – Giờ học 17:30-19:00 – Dư kiến khai giảng: 10/04/2017
EIC 3B C3 (Pre-Intermediate) – Giờ học 17:30-19:00 – Dư kiến khai giảng: 17/04/2017
EIC 3B C4 (Pre-Intermediate) – Giờ học 19:30-21:00 – Dư kiến khai giảng: 27/03/2017
EIC 4B C3 (Intermediate) – Giờ học 17:30-19:00 – Dư kiến khai giảng: 20/03/2017
IELTS
IELTS1 C3 (Intermediate) – Giờ học 17:30-19:00 – Dư kiến khai giảng: 03/04/2017
IELTS4 C3 (Advanced) – Giờ học 17:30-19:00 – Dư kiến khai giảng: 27/03/2017
IELTS4 C4 (Advanced) – Giờ học 19:30-21:00 – Dư kiến khai giảng: 17/04/2017

TUE, THU, SAT
IELTS
IELTS1 L3 (Intermediate) – Giờ học 17:30-19:00 – Dư kiến khai giảng: 21/03/2017
IELTS4 L3 (Advanced) – Giờ học 17:30-19:00 – Dư kiến khai giảng: 14/03/2017
SAT, SUN
IELTS
PRE-IELTS B/CN2 (Pre-Intermediate) – Giờ học 14:30-17:00 – Dư kiến khai giảng: 11/03/2017
IELTS2 B/CN3 (Intermediate) – Giờ học 15:30-17:00 – Dư kiến khai giảng: 15/04/2017
IELTS3 B/CN2 (Upper-Intermediate) – Giờ học 14:30-17:00 – Dư kiến khai giảng: 01/04/2017
IELTS4 B/CN3 (Advance) – Giờ học 15:30-17:00 – Dư kiến khai giảng: 11/03/2017