hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán

  • 13 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O973887643
  Địa chỉ: Số 5 - Lê Quang Đạo- Mễ Trì- Từ Liêm- HN

  : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY…

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU
  - Nêu lý do chọn đề tài
  - Giới thiệu kết cấu đề tài

  CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM (DỊCH VỤ), TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY .... (2 điểm)

  1.1. Đặc điểm sản phẩm (hoặc dịch vụ) của Công ty
  -Danh mục sản phẩm (ký, mã hiệu, đơn vị tính).
  -Tiêu chuẩn chất lượng
  -Tính chất của sản phẩm (đơn nhất hay phức tạp)
  -Loại hình sản xuất (hàng loạt, đơn chiếc hay theo đơn đặt hàng)
  -Thời gian sản xuất (dài hay ngắn)
  -Đặc điểm sản phẩm dở dang
  1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm (hoặc cung cấp dịch vụ) của Công ty ...
  -Quy trình công nghệ
  -Cơ cấu tổ chức sản xuất (Phân xưởng, tổ đội)...
  1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty
  Phần này phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (nếu có), Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, các phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty trong việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch, dự toán, định mức, cung cấp thông tin chi phí, kiểm soát chi phí...

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY… (4 điểm)
  2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty…
  2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.1.1.1- Nội dung
  2.1.1.2- Tài khoản sử dụng
  2.1.1.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết (trích dẫn số liệu sổ kế toán chi tiết của đơn vị để minh họa)
  2.1.1.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp (trích dẫn số liệu sổ kế toán tổng hợp của đơn vị để minh họa)
  2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  2.1.2.1- Nội dung
  2.1.2.2- Tài khoản sử dụng
  2.1.2.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết (trích dẫn số liệu sổ kế toán chi tiết của đơn vị để minh họa)
  2.1.2.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp (trích dẫn số liệu sổ kế toán tổng hợp của đơn vị để minh họa)
  2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
  2.1.3.1- Nội dung
  2.1.3.2- Tài khoản sử dụng
  2.1.3.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết (trích dẫn số liệu sổ kế toán chi tiết của đơn vị để minh họa)
  2.1.3.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp (trích dẫn số liệu sổ kế toán tổng hợp của đơn vị để minh họa)
  2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
  2.1.4.1- Nội dung
  2.1.4.2- Tài khoản sử dụng
  2.1.4.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết (trích dẫn số liệu sổ kế toán chi tiết của đơn vị để minh họa)
  2.1.4.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp (trích dẫn số liệu sổ kế toán tổng hợp của đơn vị để minh họa)
  2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
  2.1.5.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang
  2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung
  2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty…
  2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty
  2.2.2- Quy trình tính giá thành (trích dẫn số liệu sổ kế toán tổng hợp của đơn vị để minh họa)
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY… (2 điểm)

  3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện
  3.1.1- Ưu điểm
  3.1.2- Nhược điểm
  3.1.3- Phương hương hoàn thiện
  3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty…
  - Về xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  - Về phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  -Về chứng từ luân chuyển chứng từ
  -Về tài khoản và phương pháp kế toán
  -Về sổ kế toán chi tiết
  -Về sổ kế toán tổng hợp
  -Về thẻ tính giá thành
  -Về báo cáo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  ....
  3.3. Điều kiện thực hiện (có thể trình bày lồng ghép với từng giải pháp nói trên).

  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
  PHỤ LỤC
  Chú ý:
  -Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm;
  -Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm;
  -Thiếu 1 trong 3 chương chuyên đề không đạt yêu cầu;
  -Chuyên đề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) cũng không đạt yêu cầu;
  -Đề tài này thích hợp với các công ty sản xuất công nghiệp, xây lắp.

  ----------------------------------------

  ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY…

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU
  - Nêu lý do chọn đề tài
  - Giới thiệu kết cấu đề tài

  CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY...
  (2 điểm)


  1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty… trong phần này học viên phải mô tả được danh mục nguyên vật liệu, phân loại, phân nhóm và mã hóa nguyên vật liệu của Công ty.
  1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu của Công ty... trong mục này, học viên phải mô tả được các phương thức hình thành (thu mua, gia công...), các phương thức sử dụng, hệ thống kho tàng, bến, bãi chứa đựng nguyên vật liệu của Công ty
  1.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của Công ty...
  Trong mục này, học viên phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan đến công tác thu mua, xây dựng định mức, sử dụng, kiểm kê... nguyên vật liệu.

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY…
  (4 điểm)


  2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty…
  Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi thẻ kho, sổ kế toán chi tiết và bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu. phải có số liệu thực tế của Công ty về tình hình luân chuyển một số loại nguyên vật liệu chủ yếu từ chứng từ nhập, xuất, trích dẫn sổ, báo cáo của Công ty.
  2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty…
  Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết...) theo các trường hợp tăng, giảm, thừa, thiếu... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty.

  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY…
  (2 điểm)


  3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và phương hướng hoàn thiện
  3.1.1- Ưu điểm
  3.1.2- Nhược điểm
  3.1.3. Phương hướng hoàn thiện
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty…
  3.2.1- Về công tác quản lý nguyên vật liệu
  3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...)
  3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)
  3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
  3.2.5- Về sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
  3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến nguyên vật liệu (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
  3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).

  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
  PHỤ LỤC
  Chú ý:
  -Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm;
  -Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm;
  -Thiếu 1 trong 3 chương chuyên đề không đạt yêu cầu;
  -Chuyên dề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) cũng không đạt yêu cầu;
  -Đề tài này thích hợp với các công ty sản xuất công nghiệp, xây lắp.

  Hình đính kèm
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO