Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 4.844/5.000 người, đạt 96,88 % so chỉ tiêu giao.

Trong đó số việc làm qua phát triển kinh tế xã hội: 3.162 người; vay vốn giải quyết việc làm: 312 người; xuất khẩu lao động: 320 người/200 (đạt 150% so với chỉ tiêu giao; làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh: 1.050 người. Tư vấn giới thiệu việc làm cho: 4.053 người/3.500 người đạt 115,8% kế hoạch; giới thiệu việc làm cho 630 người/1.000 người đạt 63 % kế hoạch.
Để đạt kết quả trên, các huyện, thành phố trong tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có giải pháp cụ thể thông qua việc tổ chức ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tuyển dụng lao động, cung ứng lao động bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp.
Đó là những nỗ lực của các ngành, chính quyền địa phương ở Bắc Kạn trong việc giải quyết việc làm cho người địa bàn Bắc Kan
Để biết thêm thông tin về tình hình lao động việc làm trong và ngoài nước. Bạn đọc có thể truy cập website: halado.net