www.thietkerapsodo.com
Đào tạo kỹ năng chuyên môn - thiết kế rập , nhảy size , sơ đồ định mức nguyên phụ liệu. hướng dẫn test washt % co rút.
Tác nghiệp hoạch toán cắt.
số hoá rập mẫu , Mặc định ứng dụng phần mềm.
Hỗ trợ cài đặt -Cung cấp tài liệu giáo trình & anh văn chuyên ngành
Mở lớp thường xuyê