Chào bn!
Bn yêu thích Marketing, bn đang làm marketing nhưng có th bn không biết lp kế hoch Marketing, bn không hiu các k thut qung cáo, khuyến mãi, hay digital Marketing...Và bn đang t hi nên Hc Marketing đâu tt nht? Tham gia khóa hc bn s được tri nghim thc hành các chương trình Marketing ca doanh nghip ngay trong lp hc.
1. Ai hc tt nht khoá hc này ?

  • Nhng bn đang làm vic ti doanh nghip.
  • Nhng bn yêu thích Marketing mun có ngh chuyên nghip.
  • Sinh viên mun chun b kiến thc thc tế trước khi tìm vic làm

2. Hc xong bn làm được vic gì ?
Tt nghip chuyên ngành Marketing ng dng, bn có kh năng đm nhn nhng v trí quan trng ti Phòng Marketing: ph trách Chăm Sóc Khách Hàng, ph trách Qung Cáo, ph trách Sn phm mi, ph trách Trin Th Trường hoc ph trách Kinh doanh, Bán hàng … ca doanh nghip.
3. Đi ngũ ging viên, h là ai ?

  • Ging viên ca chương trình được chn lc là: Tng Giám Đc / Giám Đc các công ty PR / Branding / Giám Đc Marketing ca các doanh nghip ti TP.H Chí Minh.
  • Tt c nhng ging viên đng lp ging đu có kinh nghim thc tin công vic Marketing trên 10 năm làm vic ti Vit Nam:


Ging viên H Hán Dân
Tng giám đc Công ty Bo Him Bo Tín, Giám đc Nhượng quyn Trung Nguyên, Giám đc phát trin th trường Coca Cola....

Th
c s Nguyn Văn Ngoan
Thc s Marketing, Hoa Kỳ. Giám đc Điu hành Qu Đu tư Grand Capital

Gi
ng viên Li Thuỳ Chi
Giám đc điu hành Sunrises Advertising. Tt nghip Đi hc Universiteit Maastricht.

Th
c s Nguyn Thanh Tân
Giám đc Điu hành BrainMark Vietnam. Phó Vin Trưởng Vin Qun Tr Quc Tế.

Gi
ng viên Nguyn Kiên Trì
Giám đc Công ty Future One, Giám đc Chiến lược Marketing công ty The Pathfinder

Gi
ng viên Trn Hùng Thin
Giám đc Điu hành công ty Tư vn và Nghiên cu th trường G.COMM

Gi
ng viên Lê Thanh Tân
Giám Đc điu hành ca V4B Marketing Communication. Tt nghip ti UNSW (Uni of New South Wales) Australia

Gi
ng viên Lê Vũ Tun Anh
Giám đc Marketing Công ty Dt Thái Tun. Giám đc Marketing Anco, Tradewin, h thng Ph va Nem…

Gi
ng viên Lê Hoàng Hoa Cương
Giám đc Marketing VietRees, Trưởng đi din kinh doanh Tp đoàn Chesterton Petty Vietnam (Savills).

Th
c s Phm Ngc Bình
Phó Tng Giám Đc Công ty Cholimex Food, Thc sĩ Qun tr kinh doanh và Tiếp th ca B.
...v.v.v...

4. Ai chu trách nhim cp chng ch và giá tr thế nào ?
Tt nghip khóa hc, bn s nhn được chng ch Chuyên viên Marketing chuyên nghip do BMG International Education cp. S hu chng ch này có nghĩa là bn hoàn toàn t tin trong công vic Marketing bt kỳ doanh nghip nào. Đây là giy thông hành quan trng đ bn có vic làm và thăng tiến trong công vic.

Học Marketing Học Sales Học PR Hc Digital Marketing Hc Event