"Học cách modeling của Wall Street
Kết hợp với thực tế tại Việt Nam
100% thời lượng thực hành trên Excel
100% thời lượng modeling real companies"

Chi tiết xem tại: http://aftc.vn/Financialmodeling/Kh%C3%B3ah%E1%BB%8Dct%E1%BA%A1iTpHCM.aspx