em có một số tiểu thuyết, chất lượng đọc nhé. Em có thể freeship 1 số nơi trong nội thành xì phố. Xem tên sách trên ảnh giúp em.