Thanh lý vỏ bình nước uống tinh khiết Jintex 50k. Tel: 016 tám bốn727 bốn ba một. Em ở đường láng nhé.