thanh lý vay, ao cho cac mom

  • 85 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Sau khi sinh m×nh lªn c©n nhiÒu qu¸, m×nh cÇn thanh lý mét sè v¸y, ¸o vÐt thêi trang cho c¸c mÑ mi nhon h¬n tÇm 45kg – 50kg. §å cña m×nh nhiÒu c¸i cßn míi tinh. M×nh bËn con nhá nªn ch­a cã thêi gian up tiÕp ®­îc, c¸c mÑ cã thÓ qua chän nhiÒu ®å n÷a m×nh cÇn thanh lý, c¸c mÑ cã nhu cÇu ll¹c víi m×nh nhÐ. S®t: 0978990198
  1. Ch©n v¸y kÎ vµ ®á cña Chloe, ®ång gi¸ 100k  2. V¸y d¹ ®á HQ, v¸y ®en xÕp ch©n ngùc Chloe ®ång gi¸ 250k  3. Váy dạ mới tinh, hàng tồn kho đồng giá 300k

  4. váy liền thun nhún bèo ở dưới chân ngực, đồng giá 200k


  Chỉnh sửa lần cuối bởi mecunbong87; 03/04/2013 vào lúc 04:37 PM.
  iframe: approve:
  • 85 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  hot!hot!hot

  iframe: approve:
  • 85 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  up mong các mẹ ủng hộ, đồ của mình mới lắm hầu như chỉ mặc 1, 2 lần thôi mà giá lại hạt rẻ nữa chứ

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO