THanh lý hộp cơm giữ nhiệt của nhật nợ hình giá 400k