Mình có dư vài cặp đi học hiệu Hami, hàng mới. Giá mới trên 250.000. Thanh lý lại 150.000. Liên hệ 0903 771801