lúc mua mới 8tr5, gỗ xoan đào tự nhiện giờ thanh lý 2tr5