Máy báo khóc xách tay từ mỹ, chưa xài, 1 loa thu 2 loa phát. 600k
Bình oxy + van, còn đầy oxy, lúc trước mua 1,2 nay bán 800k