Còn vài thùng kitkat date 08/2017
thanh lý 50k 1 gói 12 thanh
2 gói 95k