Mình muốn mua:
Đầm đi tiệc used: 100K và Nhà bóng.
Bạn nhắn tin địa chỉ vô inbox cho mình nhé ^^