Ca khô đây mọi ngươi oi, khô ca điêu hông, ca trạch, ca lóc đông gia 350k nha. Hang dam bảo chất lượng nha