Em có 1 cuốn rừng na uy mới mua, nay muốn nhượng lại cho bố mẹ nào có nhu cầu.