Minh con du tui Tao nhat 2400v nay thanh ly not. HSD den 2019.
Minh thanh ly 400k
Minh o Ha Dong.
LH 0902219607.
Minh lam viec gio HC nen cac ban Nhan tin nhe. Cam on