Có tủ như hình, muốn thanh lý cho mẹ nào có nhu cầu