Mình có nhiều tranh nên muốn thanh lý bớt để có tiền mua cái khác .