- Mình còn ít đầm bầu thanh lý cho mẹ nào cần nhé, đầm bầu hàng anni anna, vuông tròn, honey. Hình chụp hơi xấu chứ đồ ở ngaòi đẹp, còn mới lắm nhé.
Đầm bầu: 120k/cái;o988 266 4oo Hạnh
http://www.flickr.com/photos/42480215@N05/