Do mình bận công việc lên cần thanh lý haoc chuyển nhương lại của hàng hoa quả sạch. me nào đang có nhu cầu càn mua đồ thanh lý hay muốn kd thiết tục trong nganh thực phàm này thì ibox minh.
Mình để lại giá mềm lượng khách hàng quên và mối nhập hàng li\uôn
loan 097616.7515