Collagen bột:1350k giảm con 945k
Collagen nước:1200 giảm con 840k
Liên hệ: 0942032072(Quỳnh)