Bộ chổi lau nhà hàng Việt Nam, có lồng xoay bằng inox, có 2 bông lau, có van xả nước