Mời các mẹ xem link
http://www.flickr.com/photos/69551652@N03/page1/
Trang: 0983135770
Chợ Cầu, Quang Trung, Q.12