cần thanh lí tủ cơm dang longloại lớn con mới nhiều,ai có nhu cầu thiện ý sẽ giảm thêm