Dùng tự tin hẳn. Giờ ngày có nắng nhìu hay ít, có năng hay mưa gì cũng bôi tuốt.