Để lại bộ sách tham khảo các quy định mới về tài chính - thuế - kế toán, do bộ tái chính quy định các thông tư, văn bản hương dẫn, các mẫu văn bản, giá mình mua mới là 500 ng để lại 200ng cho bạn nào cần
sdt 0904.3989.82 minh chị nhân sms nhé