hixhix muốn bán 1 số dĩa CK nhưng chưa có máy chụp hixhix