Mại dô: Bàn, ghế, tủ la

  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Tình hình laø thaùng sau doïn nhaø neân coù vaøi thöù muoán baùn cho goïn a:

  1. baøn inox coù moät thaáp:100k, hai cao:150k. 1 baøn thaáp =nhöïa 50k
  2. 4 caùi gheá saét coù neäm ngoài aên:50k/caùi (chung boä vôùi baøn inox, ai mua nguyeân boä fix300k)
  3. cuõi em beù (minh ñaët ñoùng =caây ôû Baø Haït nhe, veà nhaø ox minh coøn baét vít neân chaéc chaén, cöùng ngaét nhö saét luoân) 2 taàng. Mua luùc beù1 tuoåiø,giôø 2 tuoåi di nhaø treû roài do quaäy quaù neân nhö laø k xai. coù caû neäm kimdan, quaây cuûi, cho theâm1 caùiga neäm,mieáng loùt mouse :1tr500k
  4. tuû laïnh tosiba( k ñong tuyeát bao gio,toát laém nheù) chaéc 120l, ngaên ñaù 1 ngaên, ngaên maùt co 3ngaên vaø 1 hoäc döôùi: 2tr
  5. maùy giaët tosiba 8 hay 10 kyù, cöûa treân . do ngta cho2 -3 naêmtröôùc chua xai ngaøy naøo, coøn naèm trong thuøng nhung minh k coù giaáy baûo haønh 4tr
  6. Gheá massge (naèm nhö ñaïi gia nheù) = da boø thaät,raát maùt k nhu simili . Do ox minh laøm baøo trì caùc loaïi massge nhö gheá, göôøng, buïng.. neân yeân tam nhe. 6tr

  A taïm thôøi nhö theá ñaû hay mom muoán mua gì goïi xem mình coù k , taïi coøn nhieàu linh tinh chua doïn ra, mom naøo caàn thì phone tröïc tieáp minh nheù:01284622432. minh teân Boäi. Nhöng mình k bieát caùch uùp hình neân hoan ngheâng meï naøo ñeán xem tröïc tieáp, öng em naøo traû giaù em ñoù ñöôïc rinh veà luoân, goïi minh tröôùc ñeå heïn vaø dòa chæ nheù.

  iframe: approve:
  • 236 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  Up lại dùm bạn


  Tình hình là tháng sau dọn nhà nên có vài thứ muốn bán cho gọn a:  1. bàn inox có một thấp:100k, hai cao:150k. 1 bàn thấp =nhựa 50k
  2. 4 cái ghế sắt có nệm ngồi ăn:50k/cái (chung bộ với bàn inox, ai mua nguyên bộ fix300k)
  3. cũi em bé (minh đặt đóng =cây ở Bà Hạt nhe, về nhà ox minh còn bắt vít nên chắc chắn, cứng ngắt như sắt luôn) 2 tầng. Mua lúc bé1 tuổi,giờ 2 tuổi di nhà trẻ rồi do quậy quá nên như là k xai. có cả nệm kimdan, quây củi, cho thêm1 cáiga nệm,miếng lót mouse :1tr500k
  4. tủ lạnh tosiba( k đong tuyết bao gio,tốt lắm nhé) chắc 120l, ngăn đá 1 ngăn, ngăn mát co 3ngăn và 1 hộc dưới: 2tr
  5. máy giặt tosiba 8 hay 10 ký, cửa trên . do ngta cho2 -3 nămtrước chua xai ngày nào, còn nằm trong thùng nhung minh k có giấy bảo hành 4tr
  6. Ghế massge (nằm như đại gia nhé) = da bò thật,rất mát k nhu simili . Do ox minh làm bào trì các loại massge như ghế, gường, bụng.. nên yên tam nhe. 6tr

  A tạm thời như thế đả hay mom muốn mua gì gọi xem mình có k , tại còn nhiều linh tinh chua dọn ra, mom nào cần thì phone trực tiếp minh nhé:01284622432. minh tên Bội. Nhưng mình k biết cách úp hình nên hoan nghêng mẹ nào đến xem trực tiếp, ưng em nào trả giá em đó được rinh về luôn, gọi minh trước để hẹn và dịa chỉ nhé.

  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  iframe: approve:
  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  sao k viet dau d ta? dang tam laii vay, cac mom thong cam k hieu gi thi goi em nho 01284622432

  [LIST=1][*]ban inox: mot thap100k, hai cao150k, ban nhua thap 50k[*]ghe sat co boc nem mouse 4 cai, 50k/cai. mua nguyen bo chung voi ban inox cao fix300k[*]cui go em be do minh dat dong = cay o ba hat nhe,ve nha ox minng con bat ocvit nen chac nhu sat luon. gom ca bo cui,nemkimdan.quay cui, tang them cai ga nem,mieng lot mouse nam mat 1tr500k[*]tu lanh tosiba chac 120l, ngan da 1, ngan mat co 3 ngan va 1 hoc duoi de tai cay, cai nay minh su dung chua thay bi dong tuyet bao gio nhe, con chac nhu bap 2tr[*]may giat tosiba 8 hay 10 ky gi do, do 2-3 nam truoc ngta tang, minh chua dung ngay nao con nguyen si trong thung nhung k co giay bao hanh nhe 4 tr[*]ghe massge, nam nhu dai gia nhe. bang do bo that nam mat lam,6tr
  tam thoi nhu the con nhieu thu linh tinh minh chua don ra. hay mom nao can gi goi minh hoi nhe.
  ma minh k biet cach up hinh dau nen chao mung mom nao toi tan noi xem hang, so tan tay, ok cu tra gia thoai mai d rinh ve lien. 01284622432. so cua minh de hen dia chi nhe
  P/S: Mod cho em nho thanh ly 1 thang thoi nhe, dung xoa top cua em. THANKS MOD NHIEU NHIEU.

  iframe: approve:
  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4
  ui cam on nhieu nhe , minh lam hoai ma k d.

  iframe: approve:
  • 111 Bài viết

  • 10 Được cảm ơn

  #5
  quan tâm bộ bàn ghế inox số 1,2. gửi hình trancongtuoi@yahoo.com

  iframe: approve:
  • 704 Bài viết

  • 26 Được cảm ơn

  #6
  Ban o dau vay?

  iframe: approve:
  • 531 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #7
  up phu ban

  iframe: approve:
  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #8
  minh o q5

  iframe: approve:
  • 12 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #9
  MINH K BIET GUI HINH. minh o q5. neu ban o gan thi qua xem ok .goi minh 01284622432 minh cho dia chi cu the nhe

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO