thật hấp zẫn và đương nhiên mình cũng đang dùng. Nhìn yêu quá
80k/c
75k/c nếu mua 2 đôi
70k/c nếu mua 3 đôi trở lên