RANG Jelwery smart watch:
Thông tin chi tiết tại đây
http://rangs.kr/rang_home/RANGManual_eng.html
Hộp sách đầy đủ, do vợ không ưng ý